626حدیث

626حدیث از پیامبران امامان و بزرگان دین اسلام

عمومی11

> بخش تخصصي مو

شانه كردن موي سر چه فوايدي دارد؟

امام صادق عليه‏السلام :«جامه پاكيزه ، دشمن را در هم مى‏شكند ، چرب كردنِ پوست ، سختى را از ميان مى‏بَرَد و شانه كردن سر ، وبا را دور مى‏كند» .
راوى گويد كه پرسيدم : وبا چيست؟
فرمود : «تب . شانه كردن ريش ، دندان‏ها را استحكام مى‏بخشد» .

. 201

 

بخش تخصصي مو

شانه كردن ريش چه فايده اي دارد؟

امام صادق عليه‏السلام :«جامه پاكيزه ، دشمن را در هم مى‏شكند ، چرب كردنِ پوست ، سختى را از ميان مى‏بَرَد و شانه كردن سر ، وبا را دور مى‏كند» .
راوى گويد كه پرسيدم : وبا چيست؟
فرمود : «تب . شانه كردن ريش ، دندان‏ها را استحكام مى‏بخشد» .

. 202

 

پاكيزگى

پاكيزگی های سر و بدن چيست؟

امام صادق عليه‏السلام- در تفسير آيه «وَ إِذِ ابْتَلَى إِبْرَ هِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَـتٍ» آن گاه كه خداوند ، ابراهيم را به كلمه‏هايى آزمود .: آن‏گاه كه خداوند او را به رؤياى ذبح نياى عرب ، اسماعيل ، آزمود و وى اين آزمون را به درستى پشت سر نهاد و تسليم فرمان خدا شد و آهنگ انجام دادن خواسته او كرد ، و چون خداوند به پاداش صدق و راستى و عمل او برايش چنين مقرّر ساخت كه «من تو را براى مردم ، امام قرار مى‏دهم» آيين حنيفى را كه همان پاكى و طهارت است ، بر او فرو فرستاد . اين طهارت ، ده چيز است : پنج مورد از آن در سر ، و پنج مورد ديگر در تن . امّا آن پنج مورد كه در سر است ، عبارت‏اند از : گرفتن سبيل ، واگذاردن ريش ، كوتاه كردن موها ، مسواك زدن ، و خلال كردن . آن پنج مورد كه در تن است نيز عبارت‏اند از : تراشيدن موهاى بدن ، ختنه كردن ، كوتاه كردن ناخن‏ها ، غسل جنابت ، و طهارت گرفتن با آب . اين ، همان آيين حنيفِ پاكى است كه ابراهيم آورد و نه نسخ شده است و نه تا روز قيامت ، نسخ خواهد شد . اين معناى كلام خداوند است كه فرمود : «از آيين حنيف ابراهيم ، پيروى كن» .

. 203

 

پاكيزگى

پاكيزگی های سر و بدن چيست؟

امام كاظم عليه‏السلام :پنج چيز درباره سر و پنج چيز هم درباره تن از سنّت‏هاست : امّا آنچه درباره سر است ، مسواك زدن ، گرفتن سبيل ، از هم گشودن موها از ميانه سر ، آب در دهان چرخاندن ، و آب در بينى چرخاندن است .
آنچه نيز درباره تن است ، ختنه كردن ، تراشيدن موى زهار ، زدودن موهاى زير بغل ، كوتاه كردن ناخن‏ها و زدودن پليدى مخرج است .

. 204

 

بخش تخصصي مو

چه چيزهايي براي درمان كم مويي سودمند است؟

امام هادى عليه‏السلام :شانه كردن با شانه عاج ، مو را بر سر مى‏روياند ، كِرم‏ها را از مغز ، دور مى‏سازد ، تلخه را فرو مى‏نشاند ، و لثه و گوشت ميان دندان‏ها را پاك و تميز مى‏كند .

. 205

 

بخش تخصصي مو

شانه زدن مو با چه شانه اي توصيه شده است؟

امام هادى عليه‏السلام :شانه كردن با شانه عاج ، مو را بر سر مى‏روياند ، كِرم‏ها را از مغز ، دور مى‏سازد ، تلخه را فرو مى‏نشاند ، و لثه و گوشت ميان دندان‏ها را پاك و تميز مى‏كند .

. 206

 

بخش تخصصي دهان و دندان

چه كاري لثه ها را سالم و پاك مي كند؟

امام هادى عليه‏السلام :شانه كردن با شانه عاج ، مو را بر سر مى‏روياند ، كِرم‏ها را از مغز ، دور مى‏سازد ، تلخه را فرو مى‏نشاند ، و لثه و گوشت ميان دندان‏ها را پاك و تميز مى‏كند .

. 207

 

آرايش

شانه زدن مو با چه شانه اي توصيه شده است؟

امام هادى عليه‏السلام :شانه كردن با شانه عاج ، مو را بر سر مى‏روياند ، كِرم‏ها را از مغز ، دور مى‏سازد ، تلخه را فرو مى‏نشاند ، و لثه و گوشت ميان دندان‏ها را پاك و تميز مى‏كند .

. 208

 

بخش تخصصي مو

چه چيزهايي براي درمان كم مويي سودمند است؟

امام رضا عليه‏السلام :انجير ، بوى بد دهان را مى‏بَرَد ، دهان و استخوان‏ها را استحكام مى‏بخشد ، مو بر مى‏رويانَد ، درد را مى‏بَرَد و با وجود آن ، ديگر به دارويى نياز نيست .

. 209

 

ناخن گرفتن

حكمت قرارگرفتن ناخن در سر انگشت چیست؟

امام صادق عليه‏السلام- خطاب به مفضّل بن عمر: اى مفضّل! در اين بينديش كه چرا ناخن‏ها در سرْانگشت‏ها واقع شده‏اند . جز براى آن كه از انگشت‏ها حفاظت كنند و در انجام دادن كارها يارى دهند؟

. 210

 

ناخن گرفتن

كوتاه كردن ناخن ها چه فوايدي دارد؟

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :كوتاه كردن ناخن‏ها ، از بيمارى بزرگ ، جلوگيرى مى‏كند و روزى را سرشار مى‏سازد .

. 211

 

ناخن گرفتن

چرا بايد ناخن ها را كوتاه كرد؟

امام باقر عليه‏السلام :ناخن‏ها را از آن رو بايد كوتاه كرد كه جايگاه شيطان است و فراموشى ، از آن سرچشمه مى‏گيرد .

. 212

 

ناخن گرفتن

كوتاه كردن ناخن در روز جمعه چه فايده اي دارد؟

امام صادق عليه‏السلام :گرفتن سبيل و ناخن‏ها از جمعه تا جمعه ، مايه ايمنى از جذام است .

. 213

 

ناخن گرفتن

كوتاه كردن ناخن در روز جمعه چه فايده اي دارد؟

امام صادق عليه‏السلام :كوتاه كردن ناخن‏ها در روز جمعه از جذام و پيسى و كورى ايمنى مى‏دهد ؛ اگر هم نيازى به كوتاه كردن نبود ، آنها را [كمى] بساى .

. 214

 

بخش تخصصي استخوان

چه چيزهايي استخوان را استحكام مي بخشد؟

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :گوشت و شير ، گوشت مى‏رويانند و استخوان‏ها را استحكام مى‏بخشند ؛ و گوشت ، شنوايى و بينايى را افزون مى‏كند .

. 215

 

چغندر

چغندر چه خواصی دارد؟

المحاسن- به نقل از احمد بن محمّد بن ابى نصر: امام رضا عليه‏السلام فرمود : «اى احمد! ميل تو به سبزى‏ها چگونه است؟» .
گفتم : همه را دوست دارم .
فرمود : «اگر چنين است ، بر تو باد چغندر ؛ چرا كه بر ساحل فردوس مى‏رويد . در آن ، شفاى هر دردى است ، استخوان را درشت مى‏كند و گوشت مى‏رويانَد» .

. 216

 

بخش تخصصي استخوان

چه چيزهايي استخوان را استحكام مي بخشد؟

المحاسن- به نقل از احمد بن محمّد بن ابى نصر: امام رضا عليه‏السلام فرمود : «اى احمد! ميل تو به سبزى‏ها چگونه است؟» .
گفتم : همه را دوست دارم .
فرمود : «اگر چنين است ، بر تو باد چغندر ؛ چرا كه بر ساحل فردوس مى‏رويد . در آن ، شفاى هر دردى است ، استخوان را درشت مى‏كند و گوشت مى‏رويانَد» .

. 217

 

بخش تخصصي استخوان

چه چيزهايي استخوان را استحكام مي بخشد؟

امام رضا عليه‏السلام :انجير ، بوى بد دهان را مى‏بَرَد ، دهان و استخوان‏ها را استحكام مى‏بخشد ، مو بر مى‏روياند ، درد را مى‏بَرَد و با وجود آن ، ديگر به دارويى نياز نيست .

. 218

 

بخش تخصصي مو

بلند بودن موي بدن چه ضرري دارد؟

امام كاظم عليه‏السلام :موى بدن ، چون بلند شود ، آب كمر را قطع مى‏كند ، مفصل‏ها را سست مى‏گرداند و ضعف و سِل بر جاى مى‏نهد .

. 219

 

بخش تخصصي كليه و مجاري ادرارى

چه كاري پيه كليه ها را آب مي كند؟

امام كاظم عليه‏السلام :حمّام رفتن يك روز در ميان ، گوشت بدن را مى‏افزايد ؛ امّا عادت به آن در هر روز ، پيهِ كليه‏ها را آب مى‏كند .

 

. 220

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۹ساعت 22:29  توسط مهدی قاسمی  |